Regulamin

REGULAMIN 


Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (MZ Design Magdalena Zabłocka, ul. Srebrna 12, bud.5, lok.4, 85-461 Bydgoszcz).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 

 §1 Definicje 

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy, miejscowość.
 2. Adres do obsługi reklamacji:  MZ DESIGN - SweetPrint.pl , ul. Srebrna 12/lok.4, 85-461 Bydgoszcz, email: kontakt@sweetprit.pl
 3. Cennik dostawy – znajdujące się pod adresem http://sweetprint.pl/koszt-dostawy zestawienie dostępnych w sklepie kosztów za wysyłkę towaru.
 4. Dane korespondencyjne: MZ DESIGN - SweetPrint.pl , ul. Srebrna 12/lok.4, 85-461 Bydgoszcz, email: kontakt@sweetprit.pl
 5. Dostawa – usługa spedycyjna  wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostawy.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca opis produktu oraz szczegółowe o nim informacje.
 8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego sweetprint.pl , w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 9. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
 10. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 11. Koszyk – element funkcjonalny, który umożliwia Kupującemu i dokonanie zakupów za pośrednictwem strony.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 14. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.sweetprint.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 16. Sprzedający: MZ Design Magdalena Zabłocka, ul. Srebrna 12, bud.5, lok.4, 85-461 Bydgoszcz
 17. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 18. Umowa – umowa zawarta z kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy  pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

  §2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 
 2. Właścicielem Sklepu jest MZ Design Magdalena Zabłocka, ul. Srebrna 12, bud.5, lok.4, 85-461 BydgoszczNIP:9670951883, kontakt@sweetprint.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (nie są objęte podatkiem VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

  §3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę w następujący sposób:
 2. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. W celu złożenia zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 5. dodanie produktu do koszyka;
 6. wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
 7. wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury (mogą to być zupełnie różne dane);
 8. wyboru formy płatności;
 9. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „kupuję i płacę”.
 10. Do zamówienia będzie doliczony koszt dostawy zgodnie z cennikiem dostaw.
 11. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 12. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu.
 13. Dla zamówień złożonych z wielu produktów wysyłka nastąpi w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą opłacenia zamówienia.
 14. Towar jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na adres Kupującego, wskazany w zamówieniu .
 15. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz  propozycją  składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

 §4 Płatności

 1. Zapłaty za zamówienie można dokonać poprzez płatność  on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep zapłaty za zamówienie. 

 

 §5 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych  lub udostępnia do odbioru  przez Kupującego w magazynie firmy, mieszczącym się w Bydgoszczy, przy ul. Srebrnej 12 / lok.4
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

  §6 Reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu  są towarami nowymi i oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.
 2. Kupujący ma prawo złożyć w Sklepie reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar:
  1. posiada wady fabryczne;
  2. posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z Kurierem protokołu uszkodzenia paczki);
  3. jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest odesłanie przez Kupującego do Sklepu reklamowanego towaru  wraz z dowodem zakupu towaru oraz formularzem reklamacyjnym  na adres korespondencyjny z dopiskiem "reklamacja".
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego  w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwracanego towaru wraz z opisem niezgodności.
 6. Gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Kupujący  takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa Sklep zwróci Kupującemu  pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Kupujący może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.
 7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 9. Sklep informuje, że Kupujący będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

–może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sklepem – może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sklepem umowy,

–  może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

– niezbędne informacje i pomoc Kupujący otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 

 §7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego Kupujący  ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Kupujący może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez Sklep Kupującemu każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. 
 5. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Kupujący.
 7. Kupujący  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę, w tym koszty dostawy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie: a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, f) dostarczania prasy, g) usług w zakresie gier hazardowych.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy na produkty fizyczne, których integralną częścią jest projekt graficzny przygotowywany według specyfikacji Kupującego, po przesłaniu projektu  do akceptacji przez Sklep wartość zwrotu zapłaconych środków zostaje pomniejszona o 30%.

 

 §8 Ochrona prywatności

 1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.  
 2. Kupujący ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych dyskontu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 3. Podawane przez Kupującego  dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych Sklepu. Składając zamówienie Kupujący  wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep  zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z :
  1. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  2. rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  3. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu jest Sprzedający.

 §9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

  §10 Postanowienia końcowe

 1. Obecność towarów na stronach Sklepu  nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl